Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi
Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi
Proje Hakkında Genel Bilgi

Click here for English version

AB Eşleştirme Projesi TR08IBEN02 - Emisyon Kontrolü'nün Geliştirilmesi

Üye Ülke Ortağı: Çevre Ajansı Avusturya
Küçük ortak: Finlandiya Çevre Ajansı SYKE
Yararlanıcı ülke kurumu: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Projenin Süresi: 26 Ay (Mayıs 2011-Temmuz 2013 -- 5. Zeyilname'yle projemiz iki aylığına uzatılmıştır.)
Üye Ülke Uzmanları: 38
Yararlanıcı Ülke Uzmanları: 12

Bu proje Avrupa Birliği ve Türk Devleti tarafından eş finansmanlı olarak yürütülmektedir.

Emisyon Kontrolü'nün Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi (TR08IBEN02) ve Teknik Yardım Projesi (TR802.03/001) Türkiye'deki emisyon kontrolünün geliştirilmesine dair benzer hedefleri amaçlamaktadır. Bu sebeple aktiviteler düzenlenecek ve sonuçlar paylaşılacaktır.

Kirleticiler ve kirleticilerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkiler hakkında temel bilgiler:

Kükürt Dioksit (SO2): kükürt içeren yakıtların yanması sırasında yayılır ve asit birikiminin, nehirler ve göllerdeki akuatik ekosistemler üzerindeki yan etkileri ve ormanlara verdiği zararlar da dahil olmak üzere çok ciddi etkileri olabilir.

Azot Oksitler (NOX): endüstriyel tesislerde ve karayolu taşımacılığı sektöründe olduğu gibi, yakıtın yanma esnasında yayılır. SO2 gibi NOx’ın de asit birikimi ve ötrofikasyon oluşumunda payı vardır. Azot oksit içeren kimyasal türlerden yalnızca NO2’nin sağlık üzerinde yan etkileri vardır; çünkü yüksek yoğunlaşmalar, akciğer fonksiyonlarının azalmasına ve solunum yolları iltihabına yol açar. Azot oksit’in aynı zamanda ikincil inorganik parçacık madde ve troposferik ozon (O3) oluşumunda da payı vardır.

Amonyak (NH3), NOX gibi hem ötrofikasyona hem de asitleşmeye neden olur. NH3 emisyonlarının büyük kısmı – Avrupa’da yaklaşık %94’ü - tarım sektöründeki, gübre depolama, çamur dağılımı ve suni azotlu gübre kullanımı gibi aktivitelerden kaynaklanmaktadır.

Metan Olmayan Uçucu Organik Bileşenler (NMVOCs) önemli O3 öncülleridir. Boya uygulama, karayolu taşımacılığı, kuru temizleme ve diğer çözücü madde kullanımları da dahil olmak üzere çok sayıda kaynaktan yayılır. Benzen (C6H6) ve 1.3-Bütadiyen gibi belirli NMVOC türleri insan sağlığı üzerinde tehlike oluşturur. Biyojenik NMVOC‘ler, türlere ve sıcaklığa bağlı olarak değişen miktarlarda bitki örtüsü tarafından yayılır.